Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) a v aplikacích (dále jen Webové Aplikace) provozovaných společností společnosti Crowlyn, s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Vinohrady, IČO 17174503, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. oddílu C vložce 367743/MSPH vedeném u  Městského soudu v Praze, e -mail: info@crowlyn.com, telefonní číslo: +49 1512 3376347  (dále jen Provozovatel).II. Registrace

 1. Uživatel Služby (dále jen Uživatel) získá registrací do Služby na Internetových stránkách k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny.

 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.

 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky nebo Webové Aplikace ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce , nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba.

 4. Provozovatel je oprávněn zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že se Uživatel ke svému registrovanému uživatelskému účtu nepřihlásil v období předcházejících 12 měsíců. 
III. Účast na diskusích

1. V případě, že Provozovatel umožní Uživatelům vkládání jejich vlastního obsahu formou vkládání jejich diskusních příspěvků a umožní vedení diskuse Uživateli

 • v rámci Služby nebo

 • prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby,

 • berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách) bez časového omezení.

2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

4. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
IV. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací do Služby

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.

 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

 3. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoliv její části.

 4. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o Zpracování osobních údajů.

 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vlastní obsah ve smyslu tohoto odstavce se považují také diskusní příspěvky Uživatelů, které se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. těchto Podmínek. 

 6. Provozovatel si je vědom důležitosti bezpečného internetového prostředí a své úlohy v něm. Provozovatel se o bezpečné internetové prostředí zasazuje, chrání své Služby před teroristickými činy a plně se řídí aplikovatelnou legislativou. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zakazuje umisťovat na Internetové stránky, který naplňuje znaky teroristického obsahu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu online (dále jen Nařízení). Teroristickým obsahem se ve smyslu uvedeného Nařízení rozumí obsah, který:

  • podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán;

  • získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;

  • získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541;

  • poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;

  • vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

 7. Uživatelé nesou odpovědnost za veškerý vlastní obsah, který na Internetové stránky a/nebo do Aplikací umístí, včetně obsahu teroristického.  Provozovatel za obsah vkládaný Uživateli neodpovídá s výjimkou případů výslovně stanovených v ustanovení §5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 8. Provozovatel odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup na příkaz příslušných orgánů v souladu s Nařízením a aplikovatelnou vnitrostátní legislativou.

 9. Provozovatel neadaptoval ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek žádná zvláštní opatření ani automatizované nástroje ve smyslu Nařízení cílící na boj s teroristickým obsahem.

 10. V případě, že by v budoucnu Provozovatel byl ve smyslu Nařízení vystaven teroristickému obsahu, přijme zvláštní opatření na ochranu svých Služeb před teroristickým obsahem. Aplikací uvedených zvláštních opatření může být teroristický obsah odstraněn nebo k němu může být znemožněn přístup. Tato zvláštní opatření, budou-li aplikována, budou vždy užita cíleně, přiměřeně a nediskriminačně tak, aby jejich prostřednictvím bylo dosaženo ochrany Služeb Provozovatele proti jejich zneužití k šíření teroristického obsahu. Uživatel, jehož obsah byl v důsledku takových zvláštních opatření odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup, je oprávněn podat proti takovému postupu Provozovatele stížnost a žádat o obnovení obsahu nebo přístupu k němu. Stížnost může Uživatel Poskytovateli adresovat prostřednictvím e-mailové schránky linda.culba@linnykaycee.com.

 11. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky nebo do Aplikací).V. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoliv jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek nebo Aplikací pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.

 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách nebo v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 5 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek nebo obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.VI. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny. Pokud Uživatel nesouhlasí, může ukončit registraci v souladu s čl. V odst. 1 těchto Podmínek.

 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv přerušit či ukončit provoz Internetových stránek a Aplikací, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody, ušlého zisku, poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

 4. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

 5. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz , internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít také platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...

{{ $t('lkc.routes.project_name') }}

Drahé ženy, jakou roli vlastně máme na této planetě? Očekává se od nás, že z nás vyrostou vzorné manželky, zodpovědné matky, úspěšné pracantky, vynikající kuchařky a uklízečky, spolehlivé kamarádky s obětavou duší, a nejlépe všechno v jedné osobě, co? Ale co naše potřeby? V čem se cítíme nejkomfortněji? Jaký by měl být život v představách každé z nás? Motivační a vtipné články jen pro Vás pro každodenní odlehčení od povinností a stresu - naprosto otevřeně a bez obalu!

Sledujte nás...Užitečné odkazy

© 2023 Made withbyCrowlyn, s.r.o.All Rights Reserved. V.